Informatie gegevensbescherming


In het onderstaande informeren we u over de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU zijn alle gegevens die op u als zgn. betrokkene persoonlijk betrekking hebben, bijv. uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.
 

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie

coeo Group GmbH, Kieler Straße 16, 41540 Dormagen, Duitsland, tel.: (00 49) (0)2133 2463-0
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen op bovenstaand adres - Afdeling gegevensbescherming - of via dataprotection@coeo-group.com.

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en doel van gebruik

a) Bij bezoek aan de website

Bij het openen van onze website worden door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch gegevens naar de server van onze website doorgestuurd. Deze gegevens worden tijdelijk in een zgn. logbestand opgeslagen. De volgende gegevens worden daarbij zonder uw toedoen verzameld en tot het moment van automatische wissing opgeslagen:

 • IP-adres van de computer die toegang vraagt,
 • datum en tijdstip van toegang,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website van doorverwijzing (referrer URL),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om probleemloze totstandkoming van de verbinding met de website te garanderen,
 • om praktisch gebruik van onze website te garanderen,
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en
 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, punt f, AVG. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de hierboven genoemde doelen voor gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen enkel geval voor het doel om conclusies over uw persoon te trekken.
We laten bezoeken aan onze website bovendien onderzoeken door analysediensten. Nadere uitleg hierover krijgt u onder punt 7 van deze verklaring gegevensbescherming.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

In geval van eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via een op de website beschikbaar gesteld formulier. Voer een geldig e-mailadres en/of telefoonnummer in, zodat we weten van wie de vraag afkomstig is zodat we deze kunnen beantwoorden.
Gegevensverwerking ingevolge een contactopname met ons volgt uit art. 6, lid 1, zin 1, punt a, AVG op basis van vrijwillig door u gegeven toestemming.

c) Bij inloggen via een van onze serviceportalen

Wanneer u gepersonaliseerd gebruik wilt maken van onze serviceportalen (zowel voor debiteuren als voor cliënten), is een inlognaam nodig. U kunt een inlognaam aanmaken door de in ons schrijven vermelde QR-code in te scannen of een link te gebruiken. Met de inlognaam verzamelen we gebruiksgegevens, om de weergave van de inhoud voor u aan te passen en u een gebruikersvriendelijke, geschikte en betrouwbare optie voor terugbetaling van openstaande vorderingen te geven. De gebruiksgegevens geven we niet door aan onze opdrachtgevers of aan overige externe partijen.
Op het desbetreffende portaal heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en contact met ons op te nemen. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • inloggegevens, contactgegevens, debiteurgegevens
 • uw verzoek
 • door u doorgegeven documenten waarin persoonsgegevens voorkomen
 • overige informatie, zoals instelling van nieuwe vorderingen
 • overige vrijwillige informatie
 • informatie over gebruik: besturingssysteem, instellingen van uw eindapparaat (bijv. beeldschermresolutie), browsertype en -versie, taalinstellingen

Een voor verwerking bestaand gerechtvaardigd belang volgt uit de optimalisering van de communicatiekanalen voor effectieve en gebruikersvriendelijke betalingsafwikkeling, art. 6, lid 1, punt f, AVG.
Bij bezoeken aan onze website maken we gebruik van de analysedienst Matomo. Uitleg hierover krijgt u onder punt 7 van deze verklaring gegevensbescherming.

d) Bij betaling per creditcard

Bij betaling met een creditcard verklaart u ermee akkoord te gaan dat de door u ingevoerde gegevens over de dienstverlener worden doorgegeven aan de kredietinstelling (Visa, Master Card, American Express).
Doorgifte van uw gegevens gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt a, AVG (toestemming) en art 6, lid 1, punt b, AVG (verwerking voor het nakomen van een overeenkomst). De verzameling en verwerking gebeurt op grond van uw contractuele verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoeding voor de door de opdrachtgever geleverde prestatie, waarbij het u vrijstaat zelf de betalingswijze te kiezen. U heeft de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde te herroepen. Herroeping heeft geen invloed op gegevensverwerkingsprocedures in het verleden.
We bewaren uw gegevens voor dit doel zolang u of de opdrachtgever aanspraken op ons kunnen doen gelden, bijv. vanwege onreglementaire betaling, voor de duur van de vastgestelde verjaringstermijn van drie jaar. Deze termijn begint aan het einde van het jaar waarin de betaling werd afgehandeld of met de afhandeling werd begonnen. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij bescherming tegen rechtsvorderingen, art. 6, lid 1, punt f, AVG. Vervolgens controleren we of we uw gegevens nog nodig hebben en of wissing niet in strijd is met de handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht.
 

3. Ontvangers van persoonsgegevens:

 • interne organen van coeo Inkasso GmbH
 • crediteuren
 • verwerkers in de zin van art. 28 AVG, met name de aanbieders van de gebruikte analysetools.

 

4. Duur van opslag

Persoonsgegevens worden verwerkt tot de doelstellingen volledig bereikt zijn. Bij volledig bereiken van de doelstellingen worden de gegevens gewist, wanneer dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. De verantwoordelijke heeft bovendien een concept voor het verzekeren van regelmatige controle van de verplichtingen tot wissing. Bezoekersgegevens worden na een periode van maximaal zes maanden na het bezoek aan onze website gewist.
 

5. Rechten van de betrokken persoon

Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden heeft u de volgende rechten volgens art. 15 t/m 22 AVG: recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van verwerking en gegevensoverdracht.
 

6. Recht van bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6, lid 1, zin 1, punt f, AVG zijn verwerkt, heeft u volgens art. 21 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Deze redenen dienen bij uitoefening van uw recht van bezwaar te worden toegelicht.

 

7. Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, art. 77 AVG

U heeft het recht u te wenden tot onze toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat uw gegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt. Het adres van de voor onze onderneming bevoegde toezichthoudende autoriteit is: De gegevensbeschermingsfunctionaris voor de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland.

 

8. Webanalyse door Matomo 

Het is voor elke exploitant van een website belangrijk te weten hoe zijn aanbod door de bezoeker wordt gebruikt. Wij gebruiken daarvoor de open source webanalysedienst Matomo. Bij deze procedure worden de gegevens bij verzameling ervan eerst geanonimiseerd en in samengestelde vorm geanalyseerd. Het programma Matomo draait op onze servers; de gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Uw internetbrowser geeft automatisch gegevens aan onze server door zodra u een bezoek brengt aan onze website. Daarbij worden de datum en het tijdstip van toegang, de URL (adres) van de verwijzende website, het opgeroepen bestand, het gegevensvolume, de http-antwoordcode, browsertype en -versie, evt. aanwezige browserextensies, het besturingssysteem en uw IP-adres (in verkorte en geanonimiseerde vorm) doorgegeven. Als exploitant van de website hebben we volgens art. 6 lid 1 punt f AVG een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om ons webaanbod te optimaliseren. De door het cookie verzamelde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met andere gegevens over de bezoeker. Door aanmelding bij ons serviceportaal (nadere informatie ook onder 2 c) van deze gegevensbeschermingsbepalingen) worden de door het cookie aan ons doorgegeven gebruikersgegevens door ons zelf - zonder overdracht aan derden - geanalyseerd en in combinatie met andere gegevens over uw vordering gebruikt om u de best mogelijke service en passende betalingsmogelijkheden te bieden. Matomo ondersteunt de „Niet-volgen-procedure” („Do not track”) van de gebruikte internetbrowser. Wanneer u analyse van uw internetgedrag volledig wilt voorkomen, dan raden we u aan deze optie in uw browser te activeren. U kunt de webanalyse door Matomo op onze website ook voorkomen met behulp van de volgende button: Meer informatie over de privacyinstellingen van Matomo Software vindt u via de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/7.


9. Social links 

Op onze website zijn links opgenomen van de diensten LinkedIn, Xing, Kununu en YouTube, waar we eigen websites hebben. Na het aanklikken van de gekoppelde grafiek wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende aanbieder.

Wanneer u op onze website op een link klikt naar een dergelijke dienst, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de desbetreffende aanbieder. Door het klikken op de link ontvangt de aanbieder de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u bij die aanbieder geen eigen gebruikersaccount heeft of u net aangemeld bent. Deze informatie wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van de desbetreffende aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen.

Als u zich bij een aanbieder hebt aangemeld, dan kan de aanbieder uw bezoek aan onze website direct aan uw gebruikersaccount koppelen. De desbetreffende aanbieder kan deze informatie gebruiken voor het doel van reclame, marktonderzoek en behoeftegerichte vormgeving van zijn diensten. Hiertoe worden door de aanbieder gebruiks-, interesse- en relatieprofielen aangemaakt, bijv. om uw gebruik van onze website met betrekking tot de u bij de aanbieder getoonde advertenties te analyseren, andere gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om andere met het gebruik van de aanbieder verband houdende dienstverleningen te leveren.

Wanneer u niet wilt dat de aanbieder de op onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u zich voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij de desbetreffende aanbieder afmelden.

We gebruiken onze website op basis van de rechtsgrond in art. 6, lid 1 zin 1 punt f AVG, om onze onderneming veelzijdig naar buiten toe te kunnen presenteren en de gebruiker aanvullende informatie te geven. 

Bovendien kan toestemming in gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 punt a AVG de rechtsgrondslag zijn, wanneer u dit aan de platformexploitant doorgegeven heeft. 

Uitvoerige informatie over gegevensverwerking door de platformexploitant voor wat betreft de mogelijkheden om bezwaar te maken, uw recht op informatie en specifieke informatie over het desbetreffende platform, krijgt u via de volgende gegevensbeschermingsbepalingen van de desbetreffende exploitant:

a. LinkedIn

Aanbieder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Verklaring gegevensbescherming

Opt-out

Specifieke informatie over LinkedIn-ondernemingssites: Bij bezoek aan onze LinkedIn-ondernemingssite verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door LinkedIn in het kader van LinkedIn Analytics geanonimiseerd doorgegeven. Bij deze geanonimiseerde gegevens gaat het om statistische gegevens over onze abonnees. Bovendien krijgen we van LinkedIn uw profielnaam door in geval van interactie met ons of onze site, bijvoorbeeld door het liken of becommentariëren van bijdragen of volgen van onze pagina's.

b. XING

Aanbieder: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Verklaring gegevensbescherming  

Specifieke informatie over het Xing-ondernemingsprofiel: Bij bezoek aan ons Xing-ondernemingsprofiel verwerkt Xing uw persoonsgegevens. Bovendien krijgen we van Xing uw profielnaam door in geval van interactie met ons of onze site, bijvoorbeeld door het liken of becommentariëren van bijdragen of volgen van ons profiel.

c. Kununu

Aanbieder: Kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Wenen, Oostenrijk

Verklaring gegevensbescherming

Specifieke informatie over het kununu-ondernemingsprofiel: Bij bezoek aan ons kununu-ondernemingsprofiel verwerkt kununu uw persoonsgegevens. Bovendien krijgen we van kununu uw profielnaam door in geval van interactie met ons of onze site, bijvoorbeeld door het liken of becommentariëren van bijdragen of volgen van ons profiel. We maken bovendien gebruik van de kununu Reputations-Manager en ontvangen daarom direct per e-mail een kennisgeving wanneer een beoordeling over ons wordt gegeven.

d. YouTube

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Verklaring gegevensbescherming  

Opt-out

Specifieke informatie over YouTube-accounts of -kanalen: Door uw bezoek aan onze website en het afspelen van video's, ontvangt YouTube/Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Wanneer u bij Google aangemeld bent, worden deze gegevens direct aan uw account gekoppeld. Wanneer u geen koppeling met uw profiel bij YouTube wilt, moet u zich voor activering van de button eerst afmelden. De door YouTube verzamelde gegevens worden doorgegeven aan de VS, volgens de AVG een derde land met een twijfelachtig gegevensbeschermingsniveau. We zijn niet op de hoogte van de verdere verwerking en de duur van opslag door YouTube.

 

10. Live chat

We bieden u in ons serviceportaal de mogelijkheid gebruik te maken van een live chat, om direct contact op te kunnen nemen met onze medewerkers. Bij aanvang van de chat worden de datum, tijd en duur van toegang doorgegeven, evenals het IP-adres, en wordt de inhoud van het gevoerde gesprek gekoppeld aan het desbetreffende bij ons in behandeling zijnde vorderingsdossier.
Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang berust op behandeling van uw zaak, de analyse van voortdurende kwaliteitsverbetering en vervolging van gevallen van misbruik.

Het chatprotocol wordt opgeslagen in het vorderingsdossier, om er in geval van vragen op terug te kunnen komen. Na betaling van de uitstaande vordering of beëindiging van de incassoprocedure controleren we na drie jaar of we uw gegevens nog nodig hebben en of wissing niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. We behouden ons het recht voor tot statistische analyse van geanonimiseerde gegevens.
 

11. Gegevensbeveiliging

In het kader van het bezoek aan onze website maken we gebruik van de welbekende SSL-procedure (Secure Socket Layer), altijd in combinatie met het hoogste door uw browser ondersteunde versleutelingsniveau. In de regel gaat het daarbij om een 256 bit-encryptie. Wanneer uw browser geen 256 bit-encryptie ondersteunt, kunt u onze website niet oproepen. Of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld overgedragen wordt, kunt u zien aan de gesloten weergave van de sleutel - of het slotsymbool - in de statusbalk onder in uw browser.
We hebben verder de passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden afhankelijk van de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.
 

12. Actualiteit en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming van januari 2021 is de op dit moment geldende versie. Door verdere ontwikkeling van onze website of vanwege veranderde wettelijke of overheidsvoorschriften kan noodzakelijk zijn deze verklaring gegevensbescherming aan te passen. De verklaring gegevensbescherming wordt daarom periodiek geactualiseerd.
 

13. Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, art. 77 AVG

U heeft het recht u te wenden tot onze toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat uw gegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt. Het adres van de voor onze onderneming bevoegde toezichthoudende autoriteit is: De gegevensbeschermingsfunctionaris voor de deelstaat Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland.